PRINCIPALS OF THE COLLEGE

SL NO NAME OF THE PRINCIPAL YEAR
1 SRI.B.M.SHRIKANTAIH 1944-1946
2 SRI.G.B.JATHAR 1946-1952
3 SRI.KARAMCHAND WADE 1952-1953
4 DR.R.Y.DHARWADKAR 1953-1975
5 DR.V.G.KULKARNI(SCIENCE) 1966-1973
6 DR.V.K.DESHPANDE(SCIENCE) 1973-1975
7 SRI.N.VAJRAKUMAR 1975-1998
8 SRI.V.G.GHOKALE 1998-1999
9 DR.S.N.ASHTAPUTRE 1999-2000
10 DR.D.V.SANJEEVRAO 2000-2002
11 DR.H.A.JAHAGIRDAR 2002-2004
12 SMT.USHA ANANDARAYANAVAR 2004-2005
13 DR.AJITH PRASAD 2005-2011
14 DR.S.N.HEGDE 2011-2014
15 DR.B.V.MATH 2014-2015
16 DR.G.KRISHNAMURTHY 2015-